CZ

Zpracování osobních údajů

Úvodní stránka > Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

V těchto zásadách ochrany osobních údajů bychom Vás chtěli seznámit se všemi informacemi, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů společností Sunny Bay Apartments d.o.o. (dále jen „Společnost“ nebo „Správce“).

Informace obsažené v tomto dokumentu se použijí zejména na klienty, fyzické osoby, poskytující Společnosti osobní údaje, a v přiměřeném rozsahu též na klienty potenciální či budoucí (tj. osoby, se kterými doposud nebyl navázán smluvní vztah), jakož i na klienty bývalé. Vedle toho se mohou informace zde obsažené uplatnit též na zpracování osobních údajů dalších osob, souvisí-li zpracování jejich osobních údajů se vztahem mezi Společností a klientem. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na zástupce klientů.

Osobní údaje, které od Vás získáme, zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení nebo GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Provozovatelem webu http://mirisgarden.com/ a správcem Vašich osobních údajů je:
Sunny Bay Apartments d.o.o. Kralja Tomislava 70, 512 60 Crikvenica, Chorvatsko, DIČ HR69052349009
Jako Správce určujeme účely a prostředky zpracování osobních údajů, jak je popsáno v těchto zásadách. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na: info@mirisgarden.com

Za jakým účelem a na jakém právním základě Vaše údaje zpracováváme

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje zejména za těmito účely:

Uzavření a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít a následně plnit závazky z ní vyplývající včetně vzájemné komu­nikace a souvisejících činností. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, bez těchto údajů nejsme schopni řádně plnit uzavřenou smlouvu.

Plnění zákonných povinností

Povinnosti zejména ve smyslu účetní a daňové legislativy, tzn. předávání osobních údajů orgá­nům veřejné moci v souladu s příslušnou legislativou. Poskytnutí údajů je zákonným požadavkem, bez těchto údajů nejsme schopni řádně plnit zákonné povinnosti.

Výkon nebo obhajoba právních nároků

V ojedinělých případech, jsme-li nuceni vymáhat svá práva nebo je hájit v soudním či správním řízení, použijeme nezbytné osobní údaje. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem naší Společnosti.

Bezpečnost a řízení rizik

V případech, kdy nám to ukládá právní předpis, nebo z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu za účelem zajištění bezpečnosti v prostorech naší Společnosti, ochrany našeho majetku, předcházení a odhalování podvodného nebo škodného jednání, atd.

Interní správa Společnosti

Naši zaměstnanci nebo spolupracovníci zpracovávají Vaše osobní údaje rovněž při plnění svých povinností v rámci nastavených interních procesů naší Společnosti. Důvodem je např. vnitřní správa naší činnosti, vytváření reportů o činnosti naší Společnosti nebo jednotlivých zaměstnanců, snaha o optimalizaci interních procesů nebo potřeba proškolení zaměstnanců.

Zasílání obchodních sdělení (přímý marketing)

Jedná se typicky o zasílání e-mailů nebo telefonické kontakty s nabídkami podobných projektů či služeb, které jsme Vám již poskytli. Nabídky můžeme zasílat, dokud nevyjádříte přání, abychom Vám takové nabídky již dále nezasílali. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů – zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět pro nás).

Jiné účely na základě Vašeho souhlasu

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat osobní údaje i pro jiné účely (např. marketing). V takových případech je účel shromáždění a dalšího nakládání s osobními údaji přesně vymezen ve Vašem souhlasu. V takových případech máte vždy možnost tento souhlas odvolat.

Použití osobních údajů pro jiný účel, než pro který byly získány

V některých případech může naše Společnost zpracovávat osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly osobní údaje shromážděny. Tak je tomu, zejména pokud Vaše údaje shromáždíme pro účely plnění smlouvy nebo poskytnutí služby a:

 • právní předpis nám následně ukládá, jak dlouho musíme údaje uchovávat (např. dle zákona o účetnictví musíme faktury na cenu za poskytnuté zboží nebo službu archivovat po dobu 10 let, i když už údaje pro účely plnění smlouvy nepotřebujeme)
 • následně vznikne spor a naše Společnost musí vymáhat své právní nároky nebo hájit svá práva
 • následně v souladu s ust. § 7 zák. 480/2004 Sb., zasíláme obchodní sdělení klientům, kteří s naší Společností v minulosti obchodovali a při té příležitosti nám sdělili svou adresu

Zaručujeme, že v rámci našeho zpracování osobních údajů nedochází k jejich předání do třetích zemí, mimo území Evropské unie či do mezinárodních organizací.

Při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Naše Společnost zpracovává osobní údaje fyzických osob v souvislosti se vztahy mezi ní a jejími klienty v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracovávány jsou zejména:

 • kontaktní a identifikační údaje klientů, případně osob, zastupujících klienta – právnickou osobu (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, korespondenční adresa, mobilní telefon, e-mailová adresa, IČ, státní příslušnost apod.)
 • údaje, související s financováním koupě nebo zajištěním nemovité věci
 • případně další osobní údaje poskytnuté klientem ve smlouvě a při jednání o smlouvě či při poskytování služeb

Naše webové stránky využívají soubory cookies. Bližší informace týkající se souborů cookies naleznete na našem webu.

Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od subjektů údajů.

Osobní údaje uchováváme výhradně na serverech Společnosti nebo u našich důvěryhodných partnerů.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou příp. po dobu danou zákony jako jsou např. zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou za účelem vymáhání našich oprávněných zájmů, řešení našich případných vzájemných sporů a vynucování plnění našich dohod.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu po různě dlouhou dobu. Obecně platí, že osobní údaje uchováváme a využíváme po dobu:

 • trvání obchodního vztahu s klientem;
 • dalších 10 let od skončení obchodního vztahu z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů, zejména na uplatňování, obhajování a prokazování našich práv, zájmů, nároků, nejdéle však do namítnutí zpracování, při kterém práva a zájmy subjektů údajů převáží nad našimi oprávněnými zájmy;
 • 1 měsíc od jejich získání v případě údajů o návštěvách našich prostor
 • nezbytně nutnou k vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře
 • trvání uděleného souhlasu

Kontaktovali jste nás prostřednictvím webového formuláře

Pokud jste nás kontaktovali prostřednictvím webového formuláře, jsou pro účely vyřízení Vašeho dotazu zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, email. Tyto údaje jsou následně předány pověřenému spolupracovníkovi naší Společnosti.

Každý potenciální klient, který se dotáže na nabízené projekty nebo služby je požádán o udělení souhlasu se zpracováním jeho základních kontaktních údajů (jméno a příjmení, telefonní číslo, email) za účelem marketingových sdělení v trvání 3 let. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné. Pokud potenciální klient souhlas neudělí, budou jeho osobní údaje po vyřízení dotazu vymazány, pokud s ním nebude dále jednáno o uzavření smlouvy.

Osobní údaje potenciálních klientů, se kterými bylo jednáno o uzavření smlouvy, ale k uzavření smlouvy nedošlo, jsou ze strany Společnosti dále zpracovávány v rozsahu (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, důvod ukončení jednání o uzavření smlouvy) na základě oprávněného zájmu Společnosti na udržení kontaktu s těmito osobami a zachování možnosti informovat tyto osoby o případných relevantních nabídkách v budoucnu.

Jak zajišťujeme ochranu Vašich osobních údajů

Naše Společnost v souladu s platnou právní úpravou zabezpečuje osobní údaje, se kterými nakládá, pomocí veškerých vhodných technických a organizačních opatření, aby s přihlédnutím k povaze, rozsahu a účelům zpracování a k pravděpodobným rizikům zajistila nejvyšší možnou úroveň ochrany. Máme zavedeny bezpečnostní a kontrolní mechanismy ve snaze zabránit neoprávněnému přístupu nebo přenosu údajů, jejich ztrátě, zničení nebo jinému možnému zneužití.

Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Pokud údaje předáváme třetím osobám, pak jsou i tyto osoby zavázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

Naše Společnost Vaše osobní údaje poskytne pouze námi pověřeným zpracovatelům, kteří nám poskytují rozličné služby, např. účetní či daňové. Tito naši partneři v postavení zpracovatelů osobních údajů musí dodržovat povinnosti přísné důvěr­nosti v souladu s příslušnými právními předpisy a/nebo se smlouvami, které jsme s nimi uzavřeli. Našimi zpracovateli jsou zejména osoby a společnosti, které pro nás zabezpečují provozování kamerových a bezpečnostních systémů, doručování produktů, servisní služby, právní služby, vymáhání pohledávek, poskytování technických a IT služeb a jiné poradenské a kon­zultační činnosti. Seznam příjemců včetně zpracovatelů je dostupný na vyžádání na emailu

Dále Vaše údaje můžeme poskytnout jiným příjemcům, fyzickým i právnickým osobám, státním orgánům a jiným insti­tucím, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým informacím, jejich použití, uchování a zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro dodržení příslušného právního předpisu anebo vykonatelné žádosti státní správy, pro uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně prošetření jejich možného porušení, pro ochranu před poškozením práv, majetku anebo bezpečností naší Společnosti, našich klientů či veřejnosti tak, jak to vyžadují anebo dovolují právní předpisy.

Naše Společnost patří do holdingu „skupina YD“, jehož mateřskou společností je YD Capital a.s. Seznam členů skupiny YD je dostupný na https://www.ydc.cz/media/files/download/uv12mb9h7btqkvr

V rámci skupiny YD si předáváme některé osobní údaje našich obchodních partnerů, klientů či zaměstnanců, a to především za účelem vnitřní správy a reportingu. Účelem však může být i usnadnění uzavírání smluv, poskytování plnění či řešení některých záležitostí.

Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje naše Společnost poskytne vždy pouze v nezbytné míře pro naplnění účelu zpracování a pouze na základě od­povídajícího právního titulu zpracování.

Jaká máte práva plynoucí ze zpracování Vašich osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům – právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, příp. získat kopii těch­to údajů informace vyplývající z čl. 15 Nařízení. Pokud budete o tento přístup neodůvodněně, nepřiměřeně nebo opa­kovaně žádat, bude správce za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek příp. si vyhrazuje právo takovou žádost odmítnout (což platí obdobně i pro uplatňování dalších níže uvedených práv).

Právo na opravu a doplnění – kdykoliv můžete Správce požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné nebo neúplné. Oprava nebo doplnění bude provedeno bez zbytečného odkladu s ohledem na technické možnosti.

Právo na výmaz – Vaše osobní údaje musí Správce vymazat, pokud budou naplněny podmínky čl. 17 Nařízení, tedy pokud již nejsou potřebné pro účely zpracování, pokud svůj souhlas se zpracováním odvoláte a zároveň již nebudou exi­stovat žádné důvody zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování a nebudou existovat žádné převažující opráv­něné důvody zpracování, pokud je zpracování protiprávní nebo pokud to Správci bude ukládat zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování – pokud budou naplněny podmínky čl. 18 Nařízení, tedy např. pokud vzniknou jakékoliv spor­né otázky kolem zpracování Vašich osobních údajů, bude je Správce mít pouze uloženy a jakkoliv jinak je může do vy­řešení sporných otázek použít jen s Vaším souhlasem, případně z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku – můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu, tato námitka bude Správcem vyhodnocena a bude Vám následně sděleno, zda ji bylo vyho­věno nebo že jsme námitku neshledali důvodnou a Vaše údaje budeme dále zpracovávat. Po dobu vyřešení námitky bude zpracování Vašich údajů omezeno. Pro účely přímého marketingu Vaše údaje nezpracováváme.

Právo na přenositelnost – pokud budete chtít, aby Správce Vaše osobní údaje předal třetímu subjektu, můžete využít práva na přenositelnost osobních údajů.

Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů Správcem je v rozporu s Naříze­ním, nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost k některému z příslušných dozoro­vých úřadů, zejména v členském státě Vašeho trvalého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Hole­šovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel. +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Právo odvolat souhlas – pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, může tento subjekt svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

V případě, že budete některé z výše uvedených práv chtít uplatnit, kontaktujte nás pomocí emailu nebo na adresu ralja Tomislava 70, 512 60 Crikvenica, Chorvatsko. Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce od jejich obdržení.

Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 7.9.2023 a jejich aktuální znění je zveřejněno na webových stránkách